Ülkelere Göre Kullanılan Belgeler
 
İstenen evraklar
Terimler
Yükleme talimatı
Haber ve Duyurular
Artık firmamızla ilgili tüm güncel bilgilere sitemiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
Firmamız hakkında bilgi almak için sitemizin iletişim bölümündeki telefon numaralarını arayarak veya email yolu ile bize ulaşabilirsiniz.
Şirketimiz siz müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarına devam ediyor.
Lütfen tüm öneri ve şikayetlerinizi bize bildiriniz.
EMATRANS Web Sitesi yenilendi
EMATRANS Web sitesi yenilenen yüzüyle yayın hayatına başladı....
Firmamız hakkında bilgi almak için sitemizin iletişim bölümündeki telefon numaralarını arayarak veya email yolu ile bize ulaşabilirsiniz.
Artık firmamızla ilgili tüm güncel bilgilere sitemiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
Lütfen tüm öneri ve şikayetlerinizi bize bildiriniz.
Şirketimiz siz müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarına devam ediyor.
EMATRANS Web Sitesi yenilendi  !!!!!!!!!
EMATRANS Web sitesi yenilenen yüzüyle yayın hayatına başladı....
Şirketimiz siz müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarına devam ediyor.
Lütfen tüm öneri ve şikayetlerinizi bize bildiriniz.


Terimler
 CFR Teslim : Mal Bedeli ve Navlun

'Cost and Freight'' teriminin kısaltılmış hali olan CFR, eşya bedeli ve navlunu kapsayan bir teslim şeklidir. Eşyanın sözleşme de belirtilen süre içerisinde ihraç işlemi ve nakliyesinin, masraf ve vergileri satıcıya ait olmak üzere gerçekleştirilmesi, bu teslim şeklinin esasını oluşturmaktadır. Satıcının sigorta ödeme yükümlülüğü yoktur. Eşyanın yükleme limanında gemiye aktarıldığı ana kadar olan tüm riskler satıcıya aittir. Alıcı, gemi bordasında kendisine devredilen eşyanın taşıma ücreti hariç, diğer bütün masraflarını (transit geçiş ücretleri, mavna ve iskele boşaltma masrafları, vb.) karşılamak durumundadır. Nakliyatla ilgili sigorta ücreti, ithal anında ödenmesi gereken ithalat vergileri ile, dahilde yapılan diğer masraflar alıcıya aittir.

  CIF Teslim : Mal Bedeli, Navlun, Sigorta

'Cost Insurance and Freight'' teriminin kısaltması olan CIF, eşya bedeli, sigorta ve navlunu kapsayan teslim şeklini ifade etmektedir. Yalnızca deniz veya nehir taşımacılığında kullanılır. Satıcı, sözleşme hükümlerine uygun olan eşyanın ihracat işlemlerini yapar. Eşyanın gemi bordasına aktarılması ve varış yerinde indirilmesi ile ilgili olan masraf ve riskler satıcıya aittir. Ayrıca navlun ve sigorta ücreti satıcı tarafından ödenir. Alıcı, sözleşme de belirlenen varış limanında, gemi bordasında teslim aldığı eşyanın, ithalattan sonraki masraflarını üslenmek durumundadır. Ayrıca, eşyanın ithali ile ilgili gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi, ithal izninin alınması, alıcının görevleri arasındadır. Alıcının taşıma sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur.

  CIP Teslim : Mal Bedeli, Navlun, Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim

'Carriage and Insurance Paid To...'' teriminin kısaltması olan CIP, taşıma ve sigorta ücreti ödenmiş olarak, eşyanın teslimini öngörür. Satıcı, eşyanın ihracat işlemlerini yapmak, taşıma ve sigorta ücretlerini ödemek suretiyle, sözleşme de belirtilen varış yerinde eşyayı alıcıya teslim etmek durumundadır. Teslim anına kadar olan riskler satıcıya aittir. Alıcı, sözleşme de belirtilen şartlara uygun olarak satıcı tarafından gönderilen eşyayı, varış yerinde teslim alır. Eşyanın gemi bordasına aktarılmasından sonra yapılmış herhangi bir masraf varsa, bunları öder. Eşyanın bedelini sözleşme de belirttiği şekilde ödemek, ithalat vergilerini ve dahilde yapılan diğer masrafları karşılamak da alıcının görevleri arasındadır.

CPT Teslim : Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim

''Cariage Paid To...'' terimini kısaltması olan CPT, taşıma masrafları da dahil, eşyanın varış yerinde teslimini öngören bir teslim şeklini ifade etmektedir. İhracat işlemlerinin masraf ve vergileri ile, eşyanın varış yerinde teslimine kadar nakliye dahil tüm masrafları satıcı üstlenmek durumundadır. Ancak, satıcının sigorta yaptırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Eşyanın alıcıya teslim edilmesine kadar bütün riskler satıcıya aittir. Alıcı, satış sözleşmesine uygun olarak varış yerinde teslim aldığı eşyanın, bedelini sözleşme de ön görülen biçimde ödemek, bundan sonra ki masrafları karşılamak durumundadır. Ayrıca, ithalat ve vergileri ile dahilde yapılan masraflar alıcıya aittir.

DAF Teslim : Sınırda Teslim

'Delivered At Frontier'' terimini kısaltması olan DAF, eşyanın sınırda teslimini öngörür. Burada ki sınır ifadesi, ithalatçının bulunduğu ülkenin sınırı olabileceği gibi, ihracatçı ülkenin sınırı da olabilir. Bu nedenle, hangi sınırdan bahsedildiği sözleşmelerde açıkça belirtilir. Bu teslim şekli genellikle karayolu ve demiryolu taşımacılığında kullanılır. Alıcı, eşyanın bedelini satış sözleşmesinde belirlenen biçimde ödemek, ithalat işlemlerini risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere yerine getirmek durumundadır. Sınırda belirlenen yerde eşyayı teslim almasından sonraki risk ve masraflar alıcıya aittir. İthalat vergileri de alıcı tarafından ödenir.

DDP Teslim : Vergisi Ödenmiş Halde Teslim

''Delivered Duty Paid'' teriminin kısaltması olan DDP, gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim anlamındadır. Eşyanın, ithalatın yapılacağı ülkede, sözleşme de belirlenen yerde alıcıya teslimini öngören bir teslim şeklidir. Bütün taşıma biçimlerinde kullanılabilir. Satıcı, sözleşmede belirtilen biçimde eşyayı hazırlar ve faturasını düzenler. Eşyanın ithalatçı ülkedeki varış yerine kadar taşınması için satış sözleşmesi yapar. Sözleşmede belirtilen teslim yerine kadar bütün risk ve masrafları üstlenmek durumundadır. İhracat ve ithalat işlemlerini yerine getirmek, masraf ve vergileri ödemek de satıcının görevleri arasındadır. Alıcı ise, sözleşmede belirtilen şekilde eşya bedelini ödemek durumundadır. Belirlenen süre içerisinde eşyayı teslim alır ve teslim almasından sonra dahilde yapılacak tüm masrafları üstlenir.

DDU Teslim : Vergisi Ödenmeden Teslim

'Delivered Duty Unpaid''teriminin kısaltması olan DDU, gümrük vergisi ödenmeksizin teslim anlamındadır. İthalatın yapılacağı ülkede, eşyanın alıcıya teslim için hazır halde bulundurulması, bu teslim şeklinin esasını oluşturur. Eşyanın alıcıya teslimine kadar olan riskleri, satıcıya aittir. Satıcı, eşyayı ve faturasını sözleşmeye uygun olarak hazırlar. İhracat işlemleri ve buna ait masraflar satıcıya aittir. Eşyanın varış yerine kadar olan nakliyesi ile ilgili sözleşme yapılması ve nakliye masraflarının ödenmesi satıcının yükümlülüğü içerisindedir. Alıcı, eşya bedelini sözleşmede belirttiği şekilde ödemek, ithalat işlemlerini yapmak ve vergilerini ödemek durumundadır. İthalattan sonraki masraflarını da karşılamak alıcının görevidir.

DEQ Teslim : Limanda Karaya Teslim

"Delivered Ex Quay'' teriminin kısaltması olan DEQ, varış limanını rıhtımında, gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim anlamındadır. Satıcı, eşyayı ve faturayı satış sözleşmesine uygun olarak hazırlar. Eşyanın ihraç ve ithali için yapılması gereken işlemleri yerine getirir. Vergiler dahil bunlara ait masrafları karşılar. Eşya, sözleşmede belirtilen yer ve zamanda varış limanında ki rıhtımda veya iskelede satıcı tarafından alıcıya teslim edilecek durumda bulundurulur. Alıcı ise, sözleşmede belirtildiği şekilde eşya bedelini ödemek, eşyanın tesliminden sonraki masraflarını karşılamak durumundadır. Bu teslim şeklinde alıcının fazlaca bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

DES Teslim : Varış Limanında Gemi Güvertesine Teslim

'Delivered Ex Shıp'' teriminin kısaltması olan DES, gemide teslim anlamındadır. Eşyanın varış limanında, gemi bordasında alıcıya teslimi, bu teslim şeklinin esasıdır. Satıcı sözleşme de öngörüldüğü biçimde eşyayı ve faturayı temin eder. Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, ihracat ve ithal ülkesinde ki ithalat işlemlerini yerine getirerek, gerekli vergileri öder ve varsa bunlarla ilgili diğer masrafları karşılar. Eşyanın taşınması ile ilgili sözleşme yükümlülüğü ve buna ait masraflar da satıcıya aittir. Alıcı, eşyanın bedelini sözleşmede öngörüldüğü biçimde ödemek, masrafları kendine ait olmak üzere ithalat işlemlerini yerine getirmek, vergilerini ödemek durumundadır. Alıcının taşıma sözleşmesi yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

EXW Teslim : Fabrika Çıkışında Teslim

'Ex Works'' teriminin kısaltılmış hali olan EXW, işyerinde teslim anlamındadır. Bu işyerinden kasıt, satıcının iş yeridir. Satış konusu olan eşyanın, sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak, satıcının işyerinde alıcıya hazır halde sunulması, bu teslim şeklinin esasıdır. Eşyanın, satıcının işyerinde alıcıya teslimiyle, satıcının görevi sona ermiş olur. Eşyanın alıcıya işyerinde teslimine kadar olan tüm riskler satıcıya aittir. Alıcı ise, satıcının işyerinde bedelini ödeyerek eşyayı teslim alır. İhracat işlemlerini yerine getirmek, nakliyatla ilgili tüm masrafları karşılamak da alıcının görevidir. Ayrıca, ithalat vergileri ile dahilde ki masraflar alıcıya aittir.

FAS Teslim : Gemi Bordasında Teslim

'Free Alongside Ship'' terimini baş harflerini temsil etmektedir. Bu terim, eşyanın geminin bordasında teslimi öngörür. Satış sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, belirlenen yükleme limanında, rıhtıma ve mavnaya eşyanın yerleştirilmesi ile satıcı yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. İhracat işlemlerini alıcı tarafından yapılır. Sözleşmede ön görülen sürede ve belirtilen limanda, alıcının belirlediği yükleme yerinde, eşyanın teslim edilmesine kadar olan risk ve masraflar satıcıya aittir. Satıcı eşyanın belirlenen yere aktarıldığı alıcıya bildirmek durumundadır. Alıcı, eşyanın bedelini ödemek, ihracat işlemlerini yapmak, nakliye ve sigorta giderleri, ithal vergileri ile ithalattan sonra ki giderler de dahil olmak üzere tüm masrafları karşılamak mecburiyetindedir.

FCA Teslimi : Taşıyıcıya Teslim

''Free Carrier'' teriminin baş harflerini ifade eder. Bu teslim şekli, eşyanın taşıyıcıya teslimini öngörür. Eşya, gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak taşıyıcıya teslim edilir. Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde eşyanın taşınması işlemini bizzat üstlenmiş olur. Eşyanın taşıyıcıya teslimine kadar olan tüm risk ve masraflar satıcıya aittir. Taşıma masrafları alıcı tarafından ödenir. Eşyanın teslim alınmasından sonraki tüm masraflar da alıcıya aittir. İthalat işlemlerini yapmak ve ithalat vergilerini ödemek, ithalattan sonra ki masrafları karşılamak alıcının görevidir. Ayrıca alıcı, eşyayı taşıyıcıdan teslim aldığını satıcıya bildirmek durumundadır.

FOB Teslimi : Gemi Güvertesinde Teslim

Alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşmeye istinaden, eşyanın, teslim yeri olarak belirlenen yükleme limanında teslim edilmesine, FOB teslim denilmektedir. Güverte teslim anlamındaki ''Free On Board'' teriminin kısaltılmış şeklidir. Bu şekilde yapılacak teslimlerde, ihracat işlemleri satıcı tarafından yapılır. Satıcı, sözleşme de belirtilen hükümlere uygun, risk ve masrafları kendisine ait olarak faturayı düzenlemek ve faturayı ilgili yerlere ibraz etmek, ihracat için gerekli izin ve diğer formaliteleri tamamlamaktan sorumludurlar. Ayrıca, eşyanın sözleşmede belirtilen yere aktarıldığını alıcıya bildirmek zorundadır. Eşyanın, bedelinin ödenmesi ve taşınmasına mahsus nakliye ve sigorta masraf ve yükümlülüğü alıcıya aittir. Alıcı, geminin adını, yükleme noktasını ve teslim sürecini satıcıya bildirmekle sorumludur. Geminin zamanında gelmemesi gibi aksaklıklar söz konusu olduğunda da, satıcının ek masraflarını tanzim etmek durumundadır. İthalat işlemleri ile ilgili bütün formalitelerin yerine getirilmesi, ithal vergilerinin ödenmesi ve ithalattan sonra ki diğer masraflar alıcının yükümlülükleri arasındadır.


 
  Copyright © 2012, Ema Group Tüm Hakları Saklıdır